CENTRUM NOVÝCH STRATEGIÍ – MUZEJNÍ PREZENTACE PŘI MORAVSKÉ GALERII V BRNĚ

CENS jako odborně respektované a vyhledávané metodické centrum poskytuje pomoc především českým muzeím umění a muzejním institucím, které spravují a prezentují v rámci své činnosti umělecké sbírky. Zkoumá způsoby vystavení děl výtvarné a vizuální kultury v muzejním kontextu a aplikuje výsledky svého bádání v praxi.
CENS také nabízí metodickou pomoc v oblasti zprostředkování umění prostřednictvím půjčování uměleckých děl pro stávající artotéky ale i instituce, které zamýšlí se zabývat touto formou kultivace vizuální gramotnosti veřejnosti.

Foto: Archiv MG

AKTUALITA

ART DESIGN FASHION VERNISÁŽ

26. 2. 2022

Srdečně vás zveme na dlouho očekávanou vernisáž zrekonstruovaného Uměleckoprůmyslového muzea s novým a nyní již finálně dokončeným konceptem ART DESIGN FASHION! Návštěvníky čeká stálá expozice, výstavy a především dokončené nové zázemí v podobě Designlabu a robotické kavárny. Při vernisáži se můžete těšit na bohatý doprovodný program pro děti a dospělé.

METODICKÉ PŘÍSTUPY

CENS má díky vytvořeným podmínkám uvnitř Moravské galerie dlouhodobě možnost testovat nové přístupy nejen k výstavním postupům ale i k obecnému nastavení muzejních institucí. Metodické centrum CENS mělo možnost se podílet na celé řadě systémových změn, které kvalitativně ovlivnily fungování Moravské galerie (volné vstupné, návštěvnický obrat, proměna stálých expozic nebo naposledy proměna Uměleckoprůmyslového muzeu). Výsledky práce na dlouhodobé proměně Moravské galerie přinášejí pozitivní a metodický vzor ostatním institucím tohoto typu a účinně tak kultivuje muzejní prostředí celé České republiky.

Postupná komplexní práce na modernizaci stálých expozic vedla k velmi aktivnímu podílu CENS na přípravě žádosti pro program IROP, díky níž došlo k významné proměně Uměleckoprůmyslového muzea, stálé expozice, výstavního provozu v této budově a využití venkovní terasy i nového odpočinkového prostoru pro návštěvníky s kavárnou.V tuzemských podmínkách tak …
Důvěryhodná aplikace „nových strategií prezentace“ vyžaduje v současném muzejním provozu komplexní reflexi a změnu prostředí samotné muzejní instituce. CENS se v rámci střednědobé koncepce MG podílel na identifikování a definování tzv. návštěvnického obratu, který odráží otevřenost galerie vůči veřejnosti. Návštěva muzea umění se v této koncepci rozšiřuje o služby, …

METODICKÁ POMOC

Přímou metodickou pomocí rozumíme aktivní a pravidelnou spolupráci metodického centra s jinou muzejní institucí. Pomoc spočívá v konzultacích o výstavní dramaturgii a způsobech vystavování umění. Konzultační a poradenské služby se týkají prezentace výtvarné a vizuální kultury zejména s ohledem na sbírkové fondy muzeí a galerií. Muzea a galerie můžou v součinnosti s CENS vytvořit nové nástroje pro prezentaci vizuálního a výtvarného umění a zázemí pro další rozvoj jejich vlastní činnosti v dané oblasti. Z hlediska návštěvníků by měla práce CENS přinést promyšlenější a zároveň atraktivnější, přístupnější a uživatelsky pohodlnější výstavy a expozice.

CENS se v roce 2019 podílel na činnosti pracovní skupiny, která formulovala koncept zadání mezinárodní architektonické soutěže na podobu památníku obětem romského koncentračního tábora v Letech u Písku. V roce 2020 byl pracovník CENS Rostislav Koryčánek také členem poroty, která vyhodnocovala zaslané soutěžní návrhy. …
Městské kulturní středisko v Tišnově se v roce 2016 obrátilo na CENS s žádostí o metodickou pomoc při vytvoření stálé připomínky tišnovského rodáka Josefa Jambora. CENS provedl rozbor dosavadní činnosti galerie včetně sbírkových aktivit a způsobu uchovávání sbírek a navrhl doporučení ohledně uložení sbírek, jejich vystavení a využití při propagaci Josefa Jambora. …

PUBLIKACE

Základním publikačním médiem metodického centra CENS je Bulletin Moravské galerie v Brně, který od roku 2014 vychází v pozměněné podobě. Bulletin Moravské galerie v Brně je recenzovaným neimpaktovaným periodikem s odbornou úrovní, kterou chce MG dále rozvíjet. Pracovníci CENS se podíleli na přípravě a redaktorské práci Bulletinu Moravské galerie v Brně, který prošel v roce 2015 vizuální a obsahovou proměnou. Touto proměnu se částečně mění vyznění Bulletinu, který by měl vedle zhodnocování odborných aktivit MG a přinášet také metodickou pomoc pro další instituce.

Významným publikačním počinem je také dětská řad knih. Kniha „Jak se dělá galerie“ získala důležitá zahraniční ocenění a vyšla v mnoha světových jazycích.

Bulletin Moravské galerie v Brně je recenzovaným neimpaktovaným periodikem, které se zaměřuje na historii vizuální kultury v kontextu muzejní práce a témat, která výtvarnou specializaci často přesahují. Bulletin prošel v roce 2015 vizuální a obsahovou proměnou, která vedle zhodnocování odborných aktivit Moravské galerie přináší také metodickou pomoc pro další instituce. …
V rámci publikační činnosti se postupem času vyprofilovalo zamření CENS i na speciální výstupy, mající popularizačně-naučný charakter. Jeho zaměstnanci se podíleli na vzniku úspěšné knihy Jak se dělá galerie, která vyhrála cenu na knižním festivalu v Bologne a dočkala se v minulém roce již druhého vydání a je přeložena do řady …

VZDĚLÁVÁNÍ

Vyhodnocení závažných témat spojených s provozem muzeí a galerií se odehrává prostřednictvím sympozií a kolokvií, které slouží také jako důležitý vzdělávací nástroj. Mezi tyto vzdělávací prostředky zahrnuje CENS také Artotéku, která se zaměřuje na kultivaci a zvyšování povědomí o tom, co může současné výtvarné umění přinášet tomu, kdo má vůli se výtvarným uměním zabývat a chce se jím i obklopovat.

5/4/2019 (Moravská galerie – Místodržitelský palác)
V říjnu roku 2017 zahájila Moravská galerie provoz veřejné půjčovny uměleckých děl – artotéky. Za účelem poukázání na fenomén veřejného půjčování umění jako jednoho ze způsobů prezentace současného umění a edukace uspořádali zástupci CENS mezinárodní sympozium „Žít s obrazy, artotéka jako možný způsob prezentace současného umění a edukace“, na …
9/1/2019 (Moravské zemské muzeum – Pavilon Anthropos)
CENS se podílel společně s metodickým centrem Národní galerie na přípravě sympozia Bezpečnostní výzvy současných forem prezentace umění. S ohledem na opatření spojená s šířením nákazy COVID 19 bylo sympozium převedeno do podoby webináře. Vybrané příspěvky se zabývaly způsoby zajištění ochrany sbírek v rámci expozic či otevřených depozitářů, které jsou ideově vedeny snahou …